کارگاه جدیدترین روشهای درمان درد با لیزر و شاک ویو با همکاری انجمن طب فیزیکی و توانبخشی بیستمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران کارگاه عملی آشنایی با سنجش تراکم استخوان سمینار تازه های پیشگیری، تشخیص درمان استئوپروز دومین سمینار تخصصی درد سالمندی
کارگاه جدیدترین روشهای درمان درد با لیزر و شاک ویو با همکاری انجمن طب فیزیکی و توانبخشی
بیستمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران
کارگاه عملی آشنایی با سنجش تراکم استخوان
سمینار تازه های پیشگیری، تشخیص درمان استئوپروز
دومین سمینار تخصصی درد سالمندی

توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر