دکتر زهرا اینچه‌درگاهی ریاست ژیمناستیک را برعهده گرفت کنگره بین المللی بیهوشی مراقبت های ویژه و طب درد بازدید وزیر بهداشت از سیستم پروتز عصبی پاراواک بیمارستان رفیده دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی اولین سمینار پلاکت و پزشکی بازساختی ایران با محوریت کار برد پلاکت در بیماری های طبّ فیزیکی و توانبخشی، پوست، اورولوژی، دندانپزشکی، جراحی، ناباروری و چشم پزشکی
دکتر زهرا اینچه‌درگاهی ریاست ژیمناستیک را برعهده گرفت
کنگره بین المللی بیهوشی مراقبت های ویژه و طب درد
بازدید وزیر بهداشت از سیستم پروتز عصبی پاراواک بیمارستان رفیده
دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
اولین سمینار پلاکت و پزشکی بازساختی ایران با محوریت کار برد پلاکت در بیماری های طبّ فیزیکی و توانبخشی، پوست، اورولوژی، دندانپزشکی، جراحی، ناباروری و چشم پزشکی