سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کنگره سالیانه طب سالمندی همراه با سمپوزیوم سالانه بیماری آلزهایمر ارسال مقاله جهت چاپ در ژورنال انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی اولین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران دکتر زهرا اینچه‌درگاهی ریاست فدراسیون ژیمناستیک را برعهده گرفت
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
کنگره سالیانه طب سالمندی همراه با سمپوزیوم سالانه بیماری آلزهایمر
ارسال مقاله جهت چاپ در ژورنال انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی
اولین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران
دکتر زهرا اینچه‌درگاهی ریاست فدراسیون ژیمناستیک را برعهده گرفت