ارسال مقاله جهت چاپ در ژورنال انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی بیست و یکمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران در تاریخ 29-27 دی ماه 96 برگزار می گردد. چهارمین سمپوزیوم تازه های آرتروز زانو چهارمین سمپوزیوم تازه های پوکی استخوان برگزاری دوازدهمین کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی
ارسال مقاله جهت چاپ در ژورنال انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی
بیست و یکمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران در تاریخ 29-27 دی ماه 96 برگزار می گردد.
چهارمین سمپوزیوم تازه های آرتروز زانو
چهارمین سمپوزیوم تازه های پوکی استخوان
برگزاری دوازدهمین کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی