آئین نامه ها و دستورالعمل ها

لینک دانلود
آئین نامه تاسیس و بهره برداری
آئین نامه تاسیس و بهره برداری درمانگاه درد دانلود
آئین نامه تاسیس و بهره برداری مراکز فیزیوتراپی دانلود
آئین نامه تاسیس و بهره برداری مراکز جامع توانبخشی پزشکی دانلود
آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز تحت حاد توانبخشی دانلود
شناسه ها و اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای خدمت
شناسه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد خدمت اکستراکورپورال شاک ویوتراپی دانلود
شناسه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد خدمت آﻣﻮزش ﺑﯿﻮﻓﯿﺪﺑﮏ ﻋﻀﻼت ﭘﺮﯾﻨﻪ، اﺳﻔﻨﮑﺘﺮ ادراری ﯾﺎ ﻣﻘﻌﺪی دانلود
شناسه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد خدمت بازتوانی قلب داخل بخش بستری دانلود
شناسه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد خدمت بازتوانی قلب داخل بخش بستری فازنگهدارنده دانلود
شناسه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد خدمت بازتوانی قلب خارج از بخش بستری دانلود
شناسه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد خدمت تراکم سنجی استخوان دانلود
شناسه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد خدمت تمرین درمانی دانلود
شناسه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد خدمت توانبخشی در بیماران ام اس دانلود
شناسه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد خدمت توانبخشی سکته حاد مغزی دانلود
شناسه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد خدمت لیزرتراپی پرتوان دانلود
کوریکولوم های آموزشی و منابع آزمون ها
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزشی و ﺿﻮاﺑﻂ رشته تخصصی ﻃﺐ فیزیکی و توانبخشی دانلود
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزشی و ﺿﻮاﺑﻂ دوره ﺗﻜﻤﻴلی تخصصی ﻃﺐ توانبخشی ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺨﺎعی و ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات دانلود
ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن ارﺗﻘﺎء- ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ و داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎل ۹۹-۹۸ دانلود
ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن ورودی دوره ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺨﺎﻋﯽ دانلود
سایر موارد
ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت دانلود
راهنمای جامع استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران دانلود
تعرفه ها و ضرایب درمانی مصوب سال ۹۸ دانلود