برنامه کامل سخنرانی های علمی کنگره مجازی انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی که در آدرس virtualisprm2021.org برگزار می شود در ادامه قابل دانلود است.