دکتر سید مسعود رایگانی به عنوان عضو تحریریه ژورنال JISPRM