دکتر سید منصور رایگانی به عنوان عضو تحریریه ژورنال JISPRM