برگزاری جلسه با حضور رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی و معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت طرح ارائه خدمات توانبخشی در بخش بستری و سرپائی بیماران کووید ١٩، بصورت ارائه خدمت هنگام بستری و تشکیل درمانگاه توانبخشی پساکرونا.