لیست تعرفه خدمات پزشکی اصلی قابل ارائه توسط پزشکان متخصص طب فیزیکی و توانبخشی (سال ۱۴۰۰) در بخش زیر قابل مشاهده و دانلود می باشد.