اعضای هیئت مدیره انجمن طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر سید منصور رایگانی

رئیس انجمن

دکتر سید احمد رئیس السادات

دبیر انحمن

دکتر کامران آزما

 

دکتر حسین سنجری

دکتر مزدک فرخ سیر

دکتر پرویز مژگانی

بازرس